Direkt zum Inhalt

Adatvédelmi tájékoztató

AZ  ÜgyvédHázak Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

(2020.  november 27.)

I. AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő megnevezése: ÜgyvédHázak Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő székhelye: 1126 Budapest, Hollósy Simon utca 13.

Adatkezelő elektronikus címe: info@ugyvedhazak.hu

Adatkezelő képviselője: Dr. Zalavári György az igazgatóság elnöke

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-343792

Adatkezelő adószáma: 26768520-2-43

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok

előírásai szerint kezeli:

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Info. tv.),

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk),

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.),

valamint

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott

értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező

rendelkezéseivel. Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

 

II. AZ  ADATKEZELÉSI CÉLOK

 

1. Sütik (cookie-k) használata a weboldalon:Az Adatkezelő nem használ sütiket a weboldalon.

2. Hírlevél küldése

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységével, az adatvédelemmel, illetve az ingatlanközvetítéssel, inagtlanjoggal kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése. Az Adatkezelő hírlevelei tartalmazhatnak saját vagy harmadik felek szolgáltatásával kapcsolatos ajánlatokat, információkat, blogposztokat is.

A hírlevél feliratkozás esetén az Adatkezelő az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az érintett hozzájárulása alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére. Személyes adatok forrása: Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon vezető tisztviselőik, munkavállalói kezelik, akiknek ez munkaköri feladata.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: Netstudio Kft. (1021 Budapest, Ötvös János utca 13., telefon: +36 (30) 971-8412) – az Adatkezelő tárhely és email szolgáltatója.

A hírlevél küldése esetén közreműködő adatfeldolgozó cég adatai: Mailchimp, c/o The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)

Adatfeldolgozóink a személyes adatokat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez Az Adatkezelő Mailchimp adatfeldolgozói tevékenységén túlmenően a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről történő leiratkozást az érintett bármikor elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti az adatvedelem@ugyvedhazak.hu e-mail címre is. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során.

 

3. Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a kommunikációt postai és elektronikus úton folytat. Bárki felveheti Adatkezelővel a kapcsolatot közvetlen e-mailben, a Adatkezelő közösségi média oldalain, az ugyvedhazak.hu oldalon keresztül, vagy postai úton hagyományos levélben. Az érintettel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – kommunikáció során az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeli az érintett személyes adatait.

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő és az érintett közötti kommunikáció. Az érintett által megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció, illetve a levélben, üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézés érdekében kezeljük. Az érintett jogosult felkeresni az Adatkezelő bármilyen ügyben postai és elektronikus úton.

Kezelt személyes adatok: A kapcsoltfelvétel módja szerint név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, valamint minden egyéb olyan információ, mely az érintett által kezdeményezett ügyben az érintett szerint lényeges. A telefonszám a gyors ügyintézés érdekében az érintett választása szerint önkéntes alapon  megadható.

Adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésének jogalapja természetes személy megkereső esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés (kötelem) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Adatkezelő úgy tekinti, hogy az érintettekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés. Ezen felül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) is jogalapot ad Adatkezelőnek az adatkezelésre. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy amennyiben megkeresik valamilyen ügyben, akkor válaszadáshoz szükséges személyes adatokat kezelje.

Személyes adatok forrása: Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei:A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a vezető tisztségviselők és azon munkavállalói kezelik, akiknek ez munkaköri feladata. Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe:

Netstudio Kft. (1021 Budapest, Ötvös János utca 13.) – az Adatkezelő tárhely és email szolgáltatója. Adatfeldolgozóink a személyes adatokat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama: Amennyiben bármilyen jellegű szerződés (kötelem) jön létre az Adatkezelő és az érintett között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés vagy megállapodás az Adatkezelő és az érintett között, és a kommunikációnak semmilyen jövőbelijoghatása nem lehet, akkor a levele(ke)t, üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően megsemmisítjük, töröljük. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során. Személyes adatok szolgáltatása: A személyes adatok kezelése a levél, üzenet megválaszolásának, és így az érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció feltétele.

4. Számlák kiállítása és megőrzése

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő adatkezelésének célja a számlák kiállítása és megőrzése

- az Áfatv. 159. § (1) bekezdésében és 169. §-ban, valamint

- az Sztv. 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Kezelt személyes adatok :Társaság ügyfelei általánosságban cégek, azonban lehet természetes szermély és egyéni vállalkozó is, akkor az alábbi adatok személyes adatoknak minősülnek és azokat az alábbiak alapján kezeljük. Az Áfatv. 169. §-ban meghatározott adatok, de legalább:

a) név,

b) számlázási cím,

c) adószám.

Adatkezelés jogalapja: A számlák kiállítása során megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.

Személyes adatok forrása: Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek ez munkaköri feladata. Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe:

Netstudio Kft. (1021 Budapest, Ötvös János utca 13.) – az Adatkezelő tárhely és email szolgáltatója.

Controlling96 Kft  (1126 Budapest, Hollósy S. u. 9.) – az Adatkezelő könyvelését végzi

Adatfeldolgozóink a személyes adatokat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama: Az érintett személyes adatait Társaságunk az Sztv. 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított legalább 8 évig kezeli. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során. Személyes adatok szolgáltatása: Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések: Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog: Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a

személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá

vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás

megindításának joga;

g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok

forrására vonatkozó minden elérhető információ;

h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is,

valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel

bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot. Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját

képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog : Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Érdekmérlegelési teszt: Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos „érdekmérlegelési tesztet” készítünk, melyet az info@ugyvedhazak.hu e-mail címre írt levelével az érintett kikérhet. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b)

pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait az info@ugyvedhazak.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott  személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

__________________________________________________________________________________